Καλώς Ήρθατε 

 

Το Εργαστήριο Κτηριακών και Βιομηχανικών Ενεργειακών Συστημάτων θεσμοθετήθηκε ως επίσημος ερευνητικός φορέας το 2015 (ΦΕΚ 1041/Β'/03.06.2015). Σήμερα, εντάσσεται στη Σχολή Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Διαθέτει αυτοδύναμο εξοπλισμό και χρηματοδοτείται από ερευνητικά προγράμματα και από τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος.

Το εν λόγω Θεσμοθετημένο Ερευνητικό Εργαστήριο έχει ως σκοπό:

 • Τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα τα οποία καλύπτει το εργαστήριο, με σκοπό την ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και την ενίσχυση της γνώσης τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πειραματικό-εφαρμοσμένο επίπεδο.
 • Τη συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα με σκοπό την προώθηση της συνεργασίας και της ανταλλαγής ερευνητικών εμπειριών και ενδιαφερόντων με άλλα ερευνητικά κέντρα και επιστημονικές ομάδες σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο. 

 • Τη δημιουργία θεωρητικής, επιστημονικής και τεχνολογικής υποδομής για την αρτιότερη διδασκαλία των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων τα οποία είναι σχετικά με τα ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου.

 • Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας για μεταπτυχιακούς σπουδαστές στο πλαίσιο των ερευνητικών αντικειμένων του εργαστηρίου με σκοπό την πρόσβαση σε εξειδικευμένο εξοπλισμό, απαραίτητο τόσο για την διεξαγωγή προχωρημένων μαθημάτων όσο και για την εκπόνηση πτυχιακών εργασιών.

 • Τη σύνδεση και κάθε μορφής συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφ’ όσον οι επιστημονικοί στόχοι τους συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με αυτούς του εργαστηρίου.

 • Την παροχή εξειδικευμένου μελετητικού και συμβουλευτικού έργου προς τρίτους με προτεραιότητα τους φορείς του δημόσιου τομέα και τους τομείς κοινής ωφέλειας. Οι δραστηριότητες αυτές προωθούν τόσο τη διασύνδεση του ακαδημαϊκού χώρου με τις παραγωγικές μονάδες όσο και την ωφελιμότητα του κοινωνικού συνόλου από την ανάπτυξη της έρευνας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Παράλληλα αποτελούν πηγή εσόδων με σκοπό την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών και της ανάπτυξης του εργαστηρίου. 

 • Την παροχή εξειδικευμένου διαγνωστικού ελέγχου στον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στα γνωστικά πεδία του εργαστηρίου.

 • Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων, δημοσιεύσεων και εκδόσεων στην Ελληνική ή άλλη γλώσσα λαμβάνοντας υπόψη το αντιμετωπιζόμενο θέμα αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλα εργαστήρια του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. ή άλλων τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Τα πεδία των γνωστικών αντικειμένων του Εργαστηρίου καλύπτουν τις παρακάτω δραστηριότητες:

 1. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (ΗΕ) Χ.Τ & Μ.Τ. : μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή ΗΕ Χ.Τ & Μ.Τ., δοκιμές και ποιοτικός έλεγχος υλικών και εξοπλισμού ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Χ.Τ. & Μ.Τ., διαγνωστικός έλεγχος και αξιολόγηση σε ηλεκτρολογικά υλικά, εξοπλισμό και εγκαταστάσεις Χ.Τ. & Μ.Τ., σχεδιασμός υλικών και κατασκευών Χ.Τ. & Μ.Τ., μετρολογία Χ.Τ. & Μ.Τ., συμβατικές & προηγμένες εφαρμογές ηλεκτρικών αυτοματισμών σε εγκαταστάσεις κίνησης, θέματα σχεδιασμού και ελέγχου και προληπτικής συντήρησης κτιριακών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, εντοπισμός & αποκατάσταση βλαβών των κτιριακών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, θέματα σχεδιασμού ειδικών συστημάτων γείωσης, έξυπνες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, συστημάτων διαχείρισης ενέργειας κτιριακών εγκαταστάσεων, συστημάτων συλλογής & επεξεργασίας δεδομένων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, δοκιμές και ποιοτικός έλεγχος εξοπλισμού προστασίας έναντι υπερεντάσεων, συστήματα γειώσεων και ισοδυναμικών συνδέσεων για προστασία των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, επιθεώρησης και ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Χ.Τ. & Μ.Τ., υλικά και προστασία υποσταθμών μέσης τάσης, αγωγών και μέσων προστασίας στη μέση και χαμηλή τάση, σχεδιασμού ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με τη βοήθεια Η/Υ.

 2.  Ηλεκτρική Κίνηση: προσομοίωση, σχεδίαση, ανάπτυξη και κατασκευή συστημάτων ηλεκτρομηχανικής μετατροπής της ενέργειας (κινητήρες Σ.Ρ., κινητήρες Ε.Ρ, δυναμική ανάλυση ηλεκτρικών μηχανών, έλεγχος κινητήρων Ε.Ρ, έλεγχος κινητήρων Σ.Ρ.

 3. Τεχνολογία Φωτισμού: Μελέτες εσωτερικού και εξωτερικού φωτισμού, με τη χρήση εξειδικευμένων λογισμικών. Μελέτες συστημάτων ελέγχου φωτισμού για επίτευξη οπτικής άνεσης και μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Εργαστηριακές μετρήσεις φωτοτεχνικών και ηλεκτροτεχνικών χαρακτηριστικών λαμπτήρων φωτισμού. Μετρήσεις χρώματος και ανακλαστικότητας υλικών. Μετρήσεις σε εγκαταστάσεις φωτισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Όλα τα ανωτέρω πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα εθνικά και διεθνή πρότυπα.

 4. Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές: σχεδίαση, ανάπτυξη και κατασκευή συστημάτων ηλεκτροτεχνικών εφαρμογών (ηλεκτρικοί θερμαντήρες, μαγνητικά εξαρτήματα, ωμική και επαγωγική θέρμανση κλπ).

 5. Εφαρμογές μικροϋπολογιστών συστημάτων: Ανάπτυξη συστημάτων με μικροελεγκτές, οδήγηση περιφερειακών συσκευών, οδήγηση αναλογικών και βηματικών κινητήρων, έλεγχος με μικροελεγκτές και DSPs.

 6. Έλεγχος Ποιότητας και αξιοπιστία συστημάτων: σχεδιασμός διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου συστημάτων και εξοπλισμού, έλεγχος αξιοπιστίας συστημάτων, αξιολόγηση και βελτιστοποίηση διαδικασιών ελέγχου ποιότητας και αξιοπιστίας συστημάτων.

 7. Ενέργεια και Περιβάλλον: μελέτες και σχεδιασμός μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας στον κτηριακό τομέα και τη βιομηχανία, ενεργειακή επιθεώρηση στα κτήρια και τις βιομηχανικές διεργασίες, πιστοποιήσεις ενεργειακής αποδοτικότητας, μετρολογία ενεργειακής αποδοτικότητας συστημάτων, σχεδιασμός συστημάτων τέλους κύκλου ζωής του εξοπλισμού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, αειφόρος διαχείριση ενεργειακών πόρων, προστασία κρίσιμων υποδομών ενέργειας έναντι φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, μελέτες επιπτώσεων και σχέδια διαχείρισης κρίσεων και επαναλειτουργίας κρίσιμων υποδομών ενέργειας, μελέτης πρόληψης και μείωσης του κινδύνου καταστροφών σε κρίσιμες υποδομές ενέργειας.

 8. Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι (ΜΚΕ) : Εφαρμοσμένη Έρευνα στην επιστήμη και τεχνολογία των ΜΚΕ, σε όλες τις φάσεις, του σχεδιασμού και της κατασκευής ενός προϊόντος συμπεριλαμβανομένων της επιλογής των υλικών, της έρευνας και της ανάπτυξης, της συναρμολόγησης, του ποιοτικού ελέγχου όπως και της εγκατάστασης και της συντήρησης / Παροχή υπηρεσιών : Συμβουλές επιλογής μεθόδου και/είτε συγκεκριμένης τεχνικής ΜΚΕ, Ανάπτυξη είτε έλεγχος και έγκριση διαδικασιών ελέγχων με ΜΚΕ, Δειγματοληπτική επαλήθευση ευρημάτων ΜΚΕ, Επίβλεψη / επιτήρηση ελέγχων με τεχνικές ΜΚΕ, Διαδικασίες ελέγχου και βαθμονόμηση εξοπλισμού ΜΚΕ.